Olika faktorer påverkar vårt spotpris idag i Sverige

Spotpriset på el är den kostnad till vilken el köps och säljs för omedelbar leverans. Detta pris kan vara precis lika nyckfullt som vädret. Det bestäms av en mängd olika faktorer, från utbud och efterfrågan till statliga regleringar och fler därtill. Här gör vi en djupdykning i dessa påverkande faktorer för att ge en tydlig bild av vilka olika faktorer som påverkar vårt spotpris idag i Sverige.

5 viktiga faktorer som driver vårt spotpris idag i Sverige

Det finns många olika faktorer som påverkar priserna på el i olika riktningar. Några av de kanske allra viktigaste faktorerna som påverkar spotpriset är dock:

  • Dynamiken mellan utbud och efterfrågan. Den mest grundläggande ekonomiska principen är balansen (eller obalansen) mellan utbud och efterfrågan. Denna har en direkt effekt på vårt spotpris idag i Sverige. En hög efterfrågan på grund av kalla vintrar eller varma somrar kan öka priserna på el. Omvänt kan en minskad efterfrågan, kanske på grund av en ökad energieffektivisering, sänka priserna.
  • Säsongsvariationer. Årstiderna spelar en viktig roll för energiförbrukningen i vårt land. Till exempel brukar efterfrågan på el öka kraftigt under somrarna på grund av den utbredda användningen av apparater för luftkonditionering. Detta leder då till högre spotpriser.
  • Kapaciteten hos förnybara energislag. Det ökande bidraget från förnybara resurser som vind- och solkraft kan ibland sänka spotpriserna. Detta gäller i synnerhet i samband med produktionstoppar. Men om det inte finns någon direkt vind eller sol kan detta leda till ett ökad beroende av traditionella energislag. Om så är fallet drivs priserna på el ofta upp som en följd av detta.
  • Oväntade avbrott eller naturkatastrofer. Oförutsedda händelser som fel på kraftverken eller naturkatastrofer (orkaner, översvämningar m.m.) kan störa elförsörjningen. Denna typ av oväntade avbrott eller naturkatastrofer kan leda till plötsliga och omedelbara höjningar av spotpriserna på el.
  • Statliga regleringar och policys. Statliga ingripanden, som subventioner för förnybar energi eller prissättningen av koldioxidutsläpp, är en annan faktor som är viktig att ha i åtanke. Den kan nämligen påverka kostnaderna för att producera el och i förlängningen även påverka priserna på el ut till konsument.