Vad innebär konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är handlingar i vilka man detaljerat beskriver utförandet samt hur ett hus är bygg. En konstruktionsritning innehåller till och med vilka skruvar som använts och vad de har för storlek och kvalitet. Konstruktionsritningar kan även kallas för K-ritningar. Sedan finns det även det som kallas för konstruktionshandlingar eller K-handlingar och det är ett samlingsnamn för flera delar. Det är då bland annat konstruktionsritningar, konstruktionsberäkningar och olika tekniska beskrivningar och hänvisningar. Dessa handlingar ska upprättas av en byggnadskonstruktör.

Varför behöver jag ha konstruktionsritningar?

Du behöver ha en konstruktionsritning för bygglov. Dessa ritningar behöver du ha till det tekniska samrådet som kommer att vara under din bygglovsprocess. Ritningarna visar att du har följt de svenska och internationella konstruktionsreglerna. De är även bra att ha om det är så att du vill ta in offerter från olika byggentreprenörer. Sedan är det bra med konstruktionsritningar för att du ska kunna följa utförandet och bygga utifrån dem.  Dock krävs det att ritningarna då har statusen bygghandling. Det är bra att alltid ha så många detaljer med som möjligt i ritningen, så minimerar du risken för eventuella problem som uppstår under ett senare skede.

Vad finns det för krav på K-ritningar?

Det finns en del krav på hur en K-ritning ska upprättas. Bland annat så ska de upprättas enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS samt även eurokoderna. Reglerna i sig ställer krav på bärförmåga, stadga och beständighet. Dessa finns med i Plan-och bygglagen.  Sedan är det ett måste att byggnadsverket är projekterat samt att det även är utfört på ett sätt så att det inte leder till vissa saker vare sig under byggtiden eller sin livslängd. Det får inte leda till att det rasar, eller får större deformationer. Det får inte heller skada andra delar av byggnaden, installationer eller fast utrustning.

Anlita en byggnadskonstruktör

När dimensionering och beräkningar av byggnadsdelar ska göras så är det viktigt att det görs av fackmän som besitter rätt kompetens. Det eftersom minsta lilla fel kan leda till riktigt stora konsekvenser. Konstruktionsritningar är oftast dyrare än bygglovsritningar och det beror på att en stor mängd olika aspekter måste tas i beaktning vid upprättning av K-ritningar. Vid nybyggnationer så krävs det ofta flera omfattande konstruktionsritningar. Men när det är mindre projekt som ombyggnad eller tillbyggnad så är det oftast endast de nya byggnadsdelarna som ska ha ritningar. Riktigt små projekt behöver inte alltid ha en K-ritning utan där kan det räcka med en teknisk beskrivning samt en relationshandling över hur utförandet blev.